Albanian Arabic Bulgarian Bosanski English German Hrvatski 한국인 македонски Srpski Turkish

Pantofla për shtëpi

★★★★★
Asus
Kodi i aksioneve: EV01
Statusi i aksioneve : Në dispozicion
Çmimi i mëparshëm :
0,00 €
Çmimi :
6,00 €
Këmba Nr.
 • 42-43
 • 40-41
 • 39
 • 38
 • 37
 • 36
 • 44-45
Shto te të preferuarat
Krahasoni
 • Përshkrim i produktit
 • Rishikimet e produktit
 • Politika e Kthimit
Produktet tona janë të dizajnuara për t'u veshur në shtëpi dhe janë prej pëlhure që i mban këmbët të ngrohta. Ato janë të mbuluara me pëlhurë miflon.
Burrat dhe gratë mund të veshin.
Ato janë në dispozicion në numra nga 36 në 45. Thonat janë polietileni.
 • Nuk u gjetën komente..

Duhet të identifikohesh për të postuar një koment...
TË DREJTAT E KONSUMATORIT - TERHEQJA - KUSHTET E KTHIMIT TË ANULIMIT

E PËRGJITHSHME:

1. Nëse bëni një porosi në mënyrë elektronike nëpërmjet faqes së internetit që po përdorni, ju konsiderohet se keni pranuar formularin e informacionit paraprak dhe kontratën e shitjes në distancë që ju është paraqitur.
2. Blerësit i nënshtrohen dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Rregullores për Kontratat në Distancë dhe ligjeve të tjera në fuqi në lidhje me shitjen dhe dorëzimin e produktit që kanë blerë.
3. Tarifat e transportit, të cilat janë kostot e transportit të produktit, do të paguhen nga blerësit.
4. Çdo produkt i blerë i dorëzohet personit dhe/ose organizatës në adresën e treguar nga blerësi, me kusht që të mos kalojë afatin ligjor prej 30 ditësh. Nëse produkti nuk dorëzohet brenda kësaj periudhe, Blerësit mund ta ndërpresin kontratën.
5. Produkti i blerë duhet të dorëzohet i plotë dhe në përputhje me kualifikimet e përcaktuara në porosi dhe me dokumente të tilla si certifikata e garancisë, manuali i përdorimit, nëse ka.
6. Nëse shitja e produktit të blerë bëhet e pamundur, shitësi duhet të njoftojë me shkrim blerësin brenda 3 ditëve nga dita për këtë situatë. Çmimi total duhet t'i kthehet blerësit brenda 14 ditëve.

NËSE PRODUKTI I BLERE NUK PAGUHET:

7. Nëse Blerësi nuk paguan çmimin e produktit të blerë ose e anulon atë në të dhënat bankare, detyrimi i Shitësit për të dorëzuar produktin përfundon.

BLERJA E BËRË ME PËRDORIM TË PAAUTORIZUAR TË KARTESËS SË KREDITËS:

8. Pas dorëzimit të produktit, nëse konstatohet se karta e kreditit të cilës i ka paguar blerësi është përdorur në mënyrë të padrejtë nga persona të paautorizuar dhe çmimi i produktit të shitur nuk i paguhet shitësit nga banka ose institucioni financiar përkatës, Blerësi do të përballojë koston e transportit të produktit që i nënshtrohet kontratës brenda 3 ditëve, duhet t'i kthehet shitësit.

NËSE PRODUKTI NUK MUND TË DORËZOHET BRENDA KOHËS PËR ARSYE TË PAPRAKTUARA:

9. Nëse ndodh një forcë madhore që Shitësi nuk mund ta parashikojë dhe produkti nuk mund të dorëzohet në kohë, Blerësi njoftohet. Blerësi mund të kërkojë anulimin e porosisë, zëvendësimin e produktit me një produkt të ngjashëm ose vonesën e dorëzimit derisa të hiqet pengesa. Nëse blerësi anulon porosinë; Nëse ai e ka bërë pagesën me para, kjo tarifë do t'i paguhet me para në dorë brenda 14 ditëve nga data e anulimit. Nëse blerësi ka bërë pagesën me kartë krediti dhe e anulon atë, çmimi i produktit do t'i kthehet bankës brenda 14 ditëve nga ky anulim, por është e mundur që banka ta transferojë atë në llogarinë e blerësit brenda 2-3 javësh.

DETYRIMI I BLERËSIT TË KONTROLLON PRODUKTIN:

10. Blerësi do të inspektojë mallrat/shërbimet e kontraktuara përpara se t'i marrë ato; ambalazh i thyer, i thyer, i grisur etj. mallrat/shërbimet e dëmtuara dhe me defekt nuk do të merren nga kompania e ngarkesave. Mallrat/shërbimet e marra do të konsiderohen të padëmtuara dhe të paprekura. Blerësi duhet të mbrojë me kujdes mallrat/shërbimet pas dorëzimit. Nëse do të përdoret e drejta e tërheqjes, mallrat/shërbimet nuk duhet të përdoren. Fatura duhet të kthehet së bashku me produktin.

E DREJTA E TERHEQJES:

11. BLERËS; Brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve nga data e dorëzimit të produktit të blerë tek ai ose tek personi/organizata në adresën e treguar, ai mund të shfrytëzojë të drejtën e tij për t'u tërhequr nga kontrata duke refuzuar mallrat pa marrë asnjë përgjegjësi ligjore ose penale dhe pa dhënë asnjë arsye, me kusht që ai të njoftojë SHITESIN nëpërmjet informacionit të kontaktit më poshtë.

12. TË DREJTAT E KONTAKTIT PËR NJOFTIM PËR TË DREJTËN E TËRHEQJES SË SHITESIT:

KOMPANIA
EMRI/TITULLI:
ADRESË:
EMAIL:
TELEFONI:
FAX:

KOHËZGJATJA E SË DREJTËS SË TËRHEQJES:

13. Nëse blerësi ka blerë një shërbim, ky afat 14-ditor fillon nga data e nënshkrimit të kontratës. Para skadimit të së drejtës së tërheqjes, e drejta e tërheqjes nuk mund të ushtrohet në kontratat e shërbimit ku kryerja e shërbimit ka filluar me miratimin e konsumatorit.
14. Kostot që rrjedhin nga përdorimi i të drejtës së tërheqjes i përkasin SHITESIT.
15. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, shitësi duhet të njoftohet me shkrim me postë rekomande, faks ose e-mail brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve dhe produkti nuk duhet të përdoret brenda kuadrit të dispozitave të "Produkteve për të cilat nuk mund të ushtrohet e drejta e Tërheqjes” e rregulluar në këtë kontratë.

PËRDORIMI I TË DREJTËS SË TËRHEQJES:

16. Fatura e produktit i dorezohet personit te 3-te ose BLERESIT, (nese fatura e produktit qe do te kthehet eshte korporative, ajo duhet te dergohet me faturen e kthimit te leshuar nga institucioni ne momentin e kthimit. Porosia kthen faturat e te cilit jane leshuar në emër të institucioneve nuk mund të plotësohet nëse nuk lëshohet Faturë KTHIMI.)
17. Formulari i kthimit, Produktet që do të kthehen duhet të dorëzohen të plota dhe të padëmtuara, së bashku me kutinë, paketimin dhe aksesorët standardë, nëse ka.

KUSHTET E KTHIMIT:

18. SHITETRI është i detyruar t'i kthejë blerësit çmimin total dhe dokumentet që e vënë në borxh BLErësin më së voni brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit për tërheqje dhe të kthejë mallin brenda 20 ditëve.
19. Nëse vlera e mallit zvogëlohet për faj të BLErësit ose nëse kthimi bëhet i pamundur, BLErësi është i detyruar të kompensojë humbjet e SHITESIT në masën e fajit të BLErësit. Megjithatë, brenda periudhës së të drejtës së tërheqjes, BLErësi nuk vë në dyshim asnjë ndryshim dhe përkeqësim që ndodh për shkak të përdorimit të duhur të mallrave ose produkteve. jo ml.
20. Në rast se bie nën shumën e limitit të fushatës të vendosur nga SHITETRI për shkak të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, shuma e zbritjes e përdorur brenda fushës së fushatës anulohet.
21. Shpenzimet e transportit për ndërrime dhe kthime përballohen nga klienti.
22. Produkti që është zhbllokuar nuk mund të kthehet ose të ndërrohet.
23. Të brendshme, rroba banje dhe funde bikini, materiale make-up, produkte njëpërdorimshe, mallra që rrezikojnë të prishen shpejt ose kanë gjasa të skadojnë Produktet që nuk janë të përshtatshme për t'u kthyer për sa i përket shëndetit dhe higjienës nëse paketimi i tyre hapet nga BLERËSI pas dorëzimit, produkte që përzihen me produkte të tjera pas dorëzimit dhe nuk mund të ndahen për shkak të natyrës së tyre, Mallra që lidhen me periodikë si gazetat dhe revistat, përveç atyre të parashikuara sipas marrëveshjes së pajtimit, në rastin e shërbimeve të kryera menjëherë ose mallrave jomateriale dorëzuar konsumatorit në çast, regjistrime audio ose video, libra, përmbajtje dixhitale, programe softuerike, pajisje regjistrimi dhe ruajtjeje të të dhënave, materiale harxhuese kompjuterike, nëse paketa është hapur nga BLErësi, nuk është e mundur kthimi i saj sipas rregullores. . është Gjithashtu, para skadimit të së drejtës së tërheqjes, nuk është e mundur të ushtrohet e drejta e tërheqjes për shërbimet që janë nisur me miratimin e konsumatorit, në përputhje me Rregulloren.
24. Për të kthyer kozmetikë dhe produkte të kujdesit personal, produkte të brendshme, rroba banje, bikini, libra, programe dhe programe të riprodhueshme, DVD, VCD, CD dhe kaseta dhe materiale harxhuese (toner, fishek, shirit, etj.), të pahapura, të paprovuara paketat mund të kthehen.Ato duhet të jenë të paprekura dhe të papërdorura.

STATUSI I PASKUT DHE PASOJAT JURIDIKE

25. Blerësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se do të paguajë interes dhe do të jetë përgjegjës ndaj bankës në kuadrin e marrëveshjes së kartës së kreditit ndërmjet bankës mbajtëse të kartës dhe bankës në rast mospagimi në rastin e kryerjes së transaksioneve të pagesës me një kredi. kartelë. Në këtë rast, banka përkatëse mund të ndërmarrë veprime ligjore; mund të kërkojë shpenzimet dhe tarifat e avokatit që lindin nga BLErësi, dhe në çdo rast, nëse BLErësi dështon për shkak të borxhit të tij, BLErësi pranon se ai do të paguajë dëmin dhe humbjen e pësuar nga shitësi për shkak të ekzekutimit të vonuar të borxhit .

PAGESA DHE DERGIMI

26. Ju mund të bëni një transfertë bankare ose EFT (Transfertë Elektronike të Fondeve) në cilëndo prej llogarive tona bankare (TL).
27. Me kartat tuaja të kreditit në faqen tonë, ju mund të përfitoni nga mundësitë e pagesës së vetme në internet ose kësteve online për të gjitha llojet e kartave të kreditit. Në pagesat tuaja online, shuma do të tërhiqet nga karta juaj e kreditit në fund të porosisë tuaj.

Produkte të njohura