Albanian Arabic Bulgarian Bosanski English German Hrvatski 한국인 македонски Srpski Turkish

Teksti i ndriçimit dhe pëlqimit

Teksti i pëlqimit në lidhje me përpunimin e të dhënave personale

Për t'ju informuar për aktivitetet e kryera nga kompania jonë Ftoni Shop SH.p.k (“TregtiaGlobale”, “Shendetperju”, “Ftoni Shop” janë marka.) në faqet e internetit www.tregtiaglobale.com, www.perjushendet.com dhe www. ftoni.dyqan duam. TregtiaGlobale, një platformë e tregtisë elektronike, nuk kërkon anëtarësim për të blerë. Prandaj, anëtarësimi në platformën tonë nuk ofrohet si kusht shërbimi. Ndryshe nga opsioni për të blerë pa qenë anëtar, opsioni i anëtarësimit; Është krijuar për përdoruesit që duan të marrin një shërbim të personalizuar duke ndjekur dhe vlerësuar zakonet e tyre, historinë e blerjeve dhe rishikimet. Për të ofruar këto avantazhe të personalizuara, disa nga të dhënat tuaja personale mund të kenë nevojë të përpunohen për qëllimet e specifikuara më poshtë, të ndahen me partnerët tanë profesionistë të kontraktuar të biznesit dhe të regjistrohen në programet dhe/ose sistemet tona të ofruara nga furnizuesit tanë të teknologjisë. Disa nga të dhënat tuaja personale që duhet të përpunohen për të siguruar kënaqësinë e klientëve tanë; Meqenëse nuk është brenda fushëveprimit të kushteve të përpunimit të të dhënave në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nuk i nënshtrohet pëlqimit, ai i nënshtrohet vetëm pëlqimit të shprehur të klientëve tanë. Nëse nuk dëshironi të jepni pëlqimin, mund të blini pa u regjistruar në faqen tonë me opsionin "Vazhdo pa anëtarësim".

Në varësi të pëlqimit tuaj të shprehur;

a. Të dhënat personale të përpunuara dhe metodat e grumbullimit:
Informacioni juaj i identitetit (emri, mbiemri, data e lindjes, kombësia, numri i identitetit, gjinia, data e vlefshmërisë së pasaportës, numri i pasaportës), informacioni i kontaktit (adresa e postës elektronike, adresat e faturimit dhe dërgesës, telefoni celular) të ndarë nga klientët tanë në internet dhe/ ose përmes formularëve të shtypur numrin e tij); Informacioni i transaksionit të klientit tuaj të mbledhur gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit (informacioni i kërkesës, informacioni i porosisë, informacioni i faturimit, komentet e klientëve, numri i miljeve dhe buzëqeshjeve, kodi i tij), informacioni juaj i marketingut (regjistrat e biskotave, historia e blerjeve, vlerësimet e qarta ose të nënkuptuara të përdoruesve), siguria e transaksionit Informacioni (Adresa IP) Informacioni, Informacioni i hyrjes dhe daljes në uebfaqe, informacioni i emrit të përdoruesit, informacioni i fjalëkalimit, të dhënat e trafikut si koha / kohëzgjatja e lidhjes) dhe të dhënat e vendndodhjes suaj, të cilat mund të mblidhen sipas preferencave tuaja në shfletuesin tuaj të internetit dhe/ose celularin aplikimi i kompanisë sonë ose gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit, do të përpunohet.

b. Qëllimet e përpunimit dhe arsyet ligjore të të dhënave personale të përpunuara:

Të dhënat tuaja personale të listuara më sipër, nëse pranoni të bëheni anëtar i TregtiaGlobale; krijimi i reklamave, promocioneve dhe fushatave të përshtatura për ju, shitja e kryqëzuar, përcaktimi i audiencës së synuar, ekzekutimi i aktiviteteve për të rritur përvojën tuaj të përdoruesit duke gjurmuar lëvizjet e klientëve tuaj dhe duke përmirësuar funksionimin e faqes së internetit dhe aplikacionit celular TregtiaGlobale dhe duke e personalizuar atë sipas nevojave të klientit, marketing i drejtpërdrejtë dhe jo i drejtpërdrejtë, TregtiaGlobale, duke përfshirë për qëllimet e kryerjes së aktiviteteve të marketingut dhe rimarketingut të personalizuara, kryerjes së segmentimit të personalizuar, synimit, analizës dhe aktiviteteve të raportimit të brendshëm, planifikimit dhe ekzekutimit të kërkimit të tregut, aktiviteteve të kënaqësisë me klientët dhe proceseve të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët dhe TregtiaGlobale; Në kuadër të planifikimit dhe realizimit të proceseve të komunikimit, aktivitetet e komunikimit me ju në kuadër të të gjitha këtyre të shpjeguara; “Pëlqimi i qartë” mund të përpunohet në varësi të arsyes ligjore dhe mund të ndahet me palët e treta në vend dhe palët e treta jashtë vendit, me partnerët/furnizuesit tanë të biznesit brenda qëllimeve të të njëjtave qëllime dhe arsye ligjore.

c. Transferimi i të dhënave personale jashtë vendit:

Nëse jeni anëtar i TregtiaGlobale me pëlqim; identiteti (emri, mbiemri), kontakti (adresa e e-mail, numri i telefonit celular), veprimet personale, ligjore, përvoja profesionale, regjistrimet audio-vizuale, transaksioni i klientit, partnerit të biznesit, transaksioni i klientit (informacionet e biletës, informacioni i ngarkesës, informacioni i anëtarësimit, informacioni i porosisë, informacioni i dorëzimit, informacioni i komenteve, informacioni i pagesës, informacioni i llogarisë bankare, informacioni i kartës, informacioni i faturimit, informacioni i shumës), marketingu (informacioni i fushatës, informacioni i produktit, informacioni i kontrollit të dhuratave) dhe të dhënat e sigurisë së transaksionit (adresa IP), "Të dhënat personale Jashtë shtetit Duke respektuar rregullat në ligj në lidhje me transferimin eMeqenëse nuk kemi alternativa vendase për të siguruar vazhdimësinë e t, furnizuesit tanë të infrastrukturës së shërbimeve cloud në fushën e teknologjisë, Google (Google LLC.), Dynamics (Microsoft Co.), Braze (Braze Inc.), Jungle Works (Kliko Labs) të vendosura jashtë vendit dhe me serverë jashtë vendit. Inc),QuestionPro Inc. (QuestionPro), Focusvision (Europe) Ltd., Focusvision Worldwide Inc. (Focusvision) , Shërbimet e Internetit Webarisi dhe Përpunuesit e të Dhënave Akamai ("Orange Business)" për programet dhe/ose sistemet tona të ofruara/vënë në dispozicion për ne; Mund të regjistrohet për qëllime të ekzekutimit të proceseve të sigurisë së informacionit, ekzekutimit të aktiviteteve të komunikimit, ekzekutimit dhe auditimit të aktiviteteve të biznesit, ekzekutimit të proceseve të shitjes së mallrave dhe shërbimeve, ekzekutimit të aktiviteteve për kënaqësinë e klientit, ekzekutimit të proceseve të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët, ekzekutimit të aktiviteteve të marketingut, ekzekutimit të ruajtjes dhe arkivimit aktivitetet dhe ndjekja e kërkesave dhe ankesave dhe për këtë arsye mund të transferohen jashtë vendit. Këto kompani të zgjedhura nga TregtiaGlobale marrin masa të sigurisë së të dhënave sipas standardeve të pranuara ndërkombëtarisht dhe marrin përsipër t'u ofrojnë klientëve të tyre nivelin e sigurisë, pra TregtiaGlobale, në përputhje me këto standarde. Përveç kësaj, shumë legjislacione ndërkombëtare në lidhje me të dhënat personale, veçanërisht Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian (GDPR), siguron ligjërisht që këto të dhëna të mos përpunohen nga Përpunuesit e të Dhënave (kompanitë që zotërojnë infrastrukturat e sipërpërmendura) përveç kërkesave dhe qëllimeve të TregtiaGlobale. Të dhënat tuaja personale, të cilat ne i transferojmë jashtë vendit për shkak të përdorimit të softuerit të ofruar nga Përpunuesit e të Dhënave, nuk ndahen me palë të tjera të treta jashtë vendit, me përjashtim të qëllimeve të përmendura më sipër.

D. Të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale të përpunuara:

    Duke mësuar nëse të dhënat tuaja personale përpunohen apo jo,
    Nëse të dhënat tuaja personale janë përpunuar, duke kërkuar informacion në lidhje me to,
    Për të mësuar qëllimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe nëse ato përdoren në përputhje me qëllimin,
    Njohja e palëve të treta të cilave u transferohen të dhënat tuaja personale, brenda ose jashtë vendit,
    Kërkimi i korrigjimit të të dhënave tuaja personale nëse ato janë të paplota ose të përpunuara gabimisht,
    Për të kërkuar fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave tuaja personale brenda kuadrit të ligjeve përkatëse,
    Kur kërkoni fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave tuaja personale me korrigjimin e të dhënave jo të plota ose të pasakta, duke kërkuar që kjo situatë t'u njoftohet palëve të treta të cilave u janë transferuar të dhënat tuaja personale,
    Kundërshtimi i rezultatit në rast të një rezultati negativ duke analizuar të dhënat tuaja të përpunuara ekskluzivisht përmes sistemeve të automatizuara, dhe
    Nëse të dhënat tuaja personale janë dëmtuar për shkak të përpunimit të paligjshëm, për të kërkuar eliminimin e këtij dëmi,

ju keni të drejtat.

Duke klikuar butonin "krijo llogarinë time" në faqen e regjistrimit, do të konsiderohet se keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të gjitha të dhënave tuaja personale të listuara më sipër, të kufizuara në qëllimet e përpunimit të specifikuara, pa asnjë presion dhe me pëlqimin shprehimisht.