Albanian Arabic Bulgarian Bosanski English German Hrvatski 한국인 македонски Srpski Turkish

Marrëveshja e Shitjes në Distancë

MARREVESHJE SHITJE NE DISTANC
1. PARTITË

Kjo Marrëveshje është nënshkruar ndërmjet palëve të mëposhtme brenda kuadrit të termave dhe kushteve të përcaktuara më poshtë.
A. 'BLERËS'; (në tekstin e mëtejmë "BLERËS" në kontratë)
 
B. 'SHITET' ; (në tekstin e mëtejmë "SHITES" në kontratë)
EMER MBIEMER:
ADRESË:

Duke pranuar këtë kontratë, BLErësi pranon paraprakisht që nëse subjekti i kontratës miraton porosinë, ai do të jetë i detyruar të paguajë çmimin e porosisë dhe tarifat shtesë, nëse ka, të tilla si tarifa e transportit dhe taksat, dhe se ai është informuar për këtë.
2. PËRKUFIZIMET

Në aplikimin dhe interpretimin e kësaj kontrate, kushtet e shkruara më poshtë do të shprehin shpjegimet me shkrim kundër tyre.
MINISTRIA:
Ministria e Doganave dhe Tregtisë,
LIGJI
: Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit,
RREGULLORE:
Rregullorja e kontratave në distancë
GJYKATA TË AUTORIZUARA:
Gjykatat Ekonomike të Republikës së Kosovës
SHËRBIMI:
Subjekti i çdo transaksioni konsumator, përveç furnizimit të mallrave të bëra ose të premtuara për t'u bërë në këmbim të një tarife ose përfitimi,
SHITES:
Një kompani që i ofron mallra konsumatorit brenda fushës së aktiviteteve të saj tregtare ose profesionale ose vepron në emër ose për llogari të furnizuesit,
BLERËS:
Një person fizik ose juridik që blen, përdor ose përfiton nga një mall ose shërbim për qëllime tregtare ose joprofesionale,
FAQJA:
Faqja e internetit e SHITESIT,
porositësi: Personi fizik ose juridik që kërkon një mall ose shërbim nëpërmjet faqes së internetit të SHITESIT,
PALET: SHITES dhe BLERES,
MARRËVESHJE:
Kjo kontratë e lidhur ndërmjet shitësit dhe blerësit,
MALLRAT:
I referohet mallrave të luajtshme që janë objekt blerjeje dhe softuerit, zërit, imazhit dhe mallrave të ngjashme jomateriale të përgatitura për përdorim në mjedisin elektronik.
3. LËNDA

Kjo Marrëveshje rregullon të drejtat dhe detyrimet e palëve në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Rregullores për Kontratat në Distancë, në lidhje me shitjen dhe dorëzimin e produktit, cilësitë dhe çmimi i shitjes së të cilit janë të specifikuara më poshtë. , të cilën BLErësi e ka porositur në mënyrë elektronike përmes faqes së internetit të SHITESIT.
Çmimet e listuara dhe të shpallura në faqe janë çmimet e shitjes. Çmimet dhe premtimet e shpallura janë të vlefshme derisa të përditësohen dhe ndryshohen. Çmimet e shpallura për një periudhë kohore janë të vlefshme deri në fund të periudhës së specifikuar.
4. INFORMACION I SHITESIT

Titulli
Adresë
Telefoni
Faks
Email
5. INFORMACION PËR BLERËSIN

Personi që do të dorëzohet
Adresa e dorëzimit
Telefoni
Faks
Email/emri i përdoruesit
6. INFORMACION I PERSONIT TË ORËDISUESHËM

Emri/Mbiemri/Titulli
Adresë
Telefoni
Faks
Email/emri i përdoruesit
7. INFORMACION PËR PRODUKT / PRODUKTE KONTRAKTUALE

1. Karakteristikat themelore të Mallrit/Produktit/Produkteve/Shërbimit (lloji, sasia, marka/modeli, ngjyra, numri) publikohen në faqen e internetit të SHITESIT. Nëse fushata organizohet nga shitësi, mund të ekzaminoni tiparet bazë të produktit përkatës gjatë fushatës. E vlefshme deri në datën e fushatës.
7.2. Çmimet e listuara dhe të shpallura në faqe janë çmimet e shitjes. Çmimet dhe premtimet e shpallura janë të vlefshme derisa të përditësohen dhe ndryshohen. Çmimet e shpallura për një periudhë kohore janë të vlefshme deri në fund të periudhës së specifikuar.
7.3. Çmimi i shitjes së mallrave ose shërbimeve objekt i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat, tregohet më poshtë.
 
Përshkrimi i produktit Sasia Çmimi Njësi Nën Total
(me TVSH)
Shuma e transportit
Total :
 
Mënyra dhe plani i pagesës
Adresa e dorëzimit
Personi që do të dorëzohet
Adresa e faturimit
Data e porosisë
data e dorëzimit
Metodat e dërgesës
 
7.4. Tarifa e transportit, e cila është kostoja e transportit të produktit, do të paguhet nga BLERËSI.
8. INFORMACION I FATURËS

Emri/Mbiemri/Titulli
Adresë
Telefoni
Faks
Email/emri i përdoruesit
Dorëzimi i faturës: Gjatë dorëzimit të porosisë së faturës, në adresën e faturës së bashku me porosinë.
Do të dorëzohet.
 
9. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

9.1. BLERËSI pranon, deklaron dhe merr përsipër se ka lexuar informacionin paraprak në lidhje me karakteristikat bazë, çmimin e shitjes, mënyrën e pagesës dhe dorëzimin e produktit që i nënshtrohet kontratës në faqen e internetit të SHITESIT dhe se ai është informuar dhe jep konfirmimin e nevojshëm në mjedisin elektronik. BLERËSIT; Duke konfirmuar Informacionin Paraprak në mjedisin elektronik, pranon, deklaron dhe merr përsipër se ka marrë adresën që duhet t'i jepet nga SHITET BLErësit përpara lidhjes së kontratës së shitjes në distancë, veçoritë bazë të produkteve të porositura, çmimin e produkteve. duke përfshirë taksat, informacionin e pagesës dhe dërgesës në mënyrë të saktë dhe të plotë. .
9.2. Çdo produkt që i nënshtrohet kontratës i dorëzohet personit dhe/ose organizatës në adresën e treguar nga BLErësi ose blerësi brenda periudhës së specifikuar në seksionin e informacionit paraprak të faqes së internetit, në varësi të distancës nga vendbanimi i BLErësit, i parashikuar. që të mos e kalojë afatin ligjor prej 30 ditësh. Nëse produkti nuk mund t'i dorëzohet blerësit brenda kësaj periudhe, BLErësi rezervon të drejtën të zgjidhë kontratën.
9.3. Shitësi merr përsipër të dorëzojë produktin që i nënshtrohet kontratës plotësisht, në përputhje me kualifikimet e përcaktuara në porosi, dhe me dokumentet e garancisë, manualet e përdorimit, nëse ka, me informacionin dhe dokumentet e kërkuara nga puna, pa të gjitha llojet e defekteve. , dhe të kryejë punën në përputhje me standardet, në përputhje me parimet e saktësisë dhe ndershmërisë. për të shërbyer, për tëPranon, deklaron dhe merr përsipër të ruajë dhe rrisë cilësinë e tij, të tregojë kujdesin dhe vëmendjen e nevojshme gjatë kryerjes së punës, të veprojë me maturi dhe largpamësi.
9.4. Shitësi mund të furnizojë një produkt të ndryshëm me cilësi dhe çmim të barabartë, duke informuar BLErësin dhe duke marrë miratimin e tij të qartë, përpara se të skadojë detyrimi kontraktual i ekzekutimit.
9.5. SHITETRI pranon, deklaron dhe merr përsipër që nëse është e pamundur të përmbushet produkti ose shërbimi që i nënshtrohet porosisë, ai do të njoftojë me shkrim konsumatorin brenda 3 ditëve nga data e njohjes së kësaj situate dhe do t'ia kthejë çmimin total blerësit brenda 14 ditë.
9.6. Blerësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se ai/ajo do të konfirmojë këtë Marrëveshje në mënyrë elektronike për dorëzimin e produktit objekt të kontratës, dhe në rast se çmimi i produktit të kontratës nuk paguhet dhe/ose anulohet në regjistrat bankar për ndonjë arsye, Detyrimi i shitësit për të dorëzuar produktin e kontratës do të përfundojë.
9.7. Pas dorëzimit të produktit që i nënshtrohet kontratës personit dhe/ose organizatës në adresën e treguar nga blerësi ose blerësi, si rezultat i përdorimit të padrejtë të kartës së kreditit të blerësit nga persona të paautorizuar, nëse çmimi i produktit objekti i kontratës nuk i paguhet SHITESIT nga banka ose institucioni financiar përkatës, ai pranon, deklaron dhe merr përsipër se do t'ia kthejë atë brenda 3 ditëve me shpenzimet e SHITESIT.
9.8. SHITETRI pranon, deklaron dhe merr përsipër të njoftojë BLErësin për situatën nëse produkti që i nënshtrohet kontratës nuk mund të dorëzohet në kohën e duhur për shkak të situatave të forcës madhore që zhvillohen përtej vullnetit të palëve, janë të paparashikueshme dhe parandalojnë dhe/ose vonojnë përmbushja e detyrimeve të palëve. Blerësi gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga SHITETRI anulimin e porosisë, zëvendësimin e produktit objekt të kontratës me precedentin e tij, nëse ka, dhe/ose shtyrjen e periudhës së dorëzimit deri në heqjen e pengesës. Në rast se porosia anulohet nga BLERËSI, shuma e produktit i paguhet atij me para në dorë dhe e plotë brenda 14 ditëve në pagesat e bëra nga BLErësi me para në dorë. Në pagesat e bëra nga BLERËSI me kartë krediti, shuma e produktit i kthehet bankës përkatëse brenda 14 ditëve pas anulimit të porosisë nga BLErësi. BLErësit mund t'i duhen mesatarisht 2 deri në 3 javë që shuma e kthyer në kartën e kreditit nga SHITETRI të pasqyrohet në llogarinë e BLERËSIT nga banka. pranon, deklaron dhe merr përsipër se nuk mund të mbajë përgjegjësi.
9.9. Adresa, adresa e postës elektronike, linjat e telefonisë fikse dhe celulare të SHITESIT dhe informacione të tjera kontakti të specifikuara nga BLErësi në formularin e regjistrimit në faqe ose të përditësuara më vonë prej tij, nëpërmjet letrës, e-mail, SMS, telefonatës dhe mjeteve të tjera, komunikimi, marketingu, njoftimi dhe ka të drejtë të kontaktojë blerësin për qëllime të tjera. Duke pranuar këtë kontratë, BLErësi pranon dhe deklaron se shitësi mund të angazhohet në aktivitetet e komunikimit të lartpërmendura.
9.10. Blerësi do të inspektojë mallrat/shërbimet e kontraktuara përpara se t'i marrë ato; ambalazh i thyer, i thyer, i grisur etj. mallrat/shërbimet e dëmtuara dhe me defekt nuk do të merren nga kompania e ngarkesave. Mallrat/shërbimet e marra do të konsiderohen të padëmtuara dhe të paprekura. Përgjegjësia e mbrojtjes me kujdes të mallrave/shërbimeve pas dorëzimit i takon BLErësit. Nëse do të përdoret e drejta e tërheqjes, mallrat/shërbimet nuk duhet të përdoren. Fatura duhet të kthehet.
9.11. Nëse BLERËSI dhe mbajtësi i kartës së kreditit të përdorur gjatë porosisë nuk janë i njëjti person, ose nëse zbulohet një dobësi sigurie në lidhje me kartën e kreditit të përdorur në porosi përpara se produkti t'i dorëzohet blerësit, shitësi duhet të sigurojë identitetin dhe kontaktin informacionin e mbajtësit të kartës së kreditit, deklaratën e muajit të mëparshëm të kartës së kreditit të përdorur në porosi ose t'i kërkojë BLErësit nga banka e mbajtësit të kartës që të paraqesë një letër ku thuhet se karta e kreditit i përket atij. Porosia do të ngrihet derisa BLErësi të japë informacionin/dokumentet që i nënshtrohen kërkesës, dhe nëse kërkesat e lartpërmendura nuk plotësohen brenda 24 orëve, SHITESI ka të drejtë të anulojë porosinë.
9.12. Blerësi deklaron dhe merr përsipër që të dhënat personale dhe të tjera të dhëna gjatë abonimit në faqen e internetit që i përkasin SHITESIT janë të vërteta dhe se shitësi do të dëmshpërblejë menjëherë të gjitha dëmet për shkak të pavërtetësisë së këtij informacioni, me njoftimin e parë të SHITESIT, në para në dorë dhe plotësisht.
9.13. Blerësi pranon dhe merr përsipër që në fillim të respektojë dispozitat e legjislacionit ligjor dhe të mos i shkelë ato gjatë përdorimit të faqes së internetit të SHITESIT. Përndryshe, të gjitha detyrimet ligjore dhe penale që do të lindin do ta detyrojnë BLErësin plotësisht dhe ekskluzivisht.
9.14. Blerësi nuk e përdor faqen e internetit të SHITESIT në asnjë mënyrë që prish rendin publik, cenon moralin publik, shqetëson dhe ngacmon të tjerët, për qëllime të paligjshme.
nuk mund ta përdorë atë në një mënyrë që cenon të drejtat e tij morale dhe morale. Përveç kësaj, anëtari nuk mund të përfshihet në aktivitete (spam, virus, kali trojan, etj.) që parandalojnë ose e bëjnë të vështirë për të tjerët përdorimin e shërbimeve.
9.15. Lidhjet me faqet e tjera të internetit dhe/ose përmbajtje të tjera që nuk janë nën kontrollin e SHITESIT dhe/ose në pronësi dhe/ose operohen nga palë të tjera të treta mund të jepen në faqen e internetit të SHITESIT. Këto lidhje ofrohen për qëllimin e lehtësimit të orientimit për BLErësin dhe nuk mbështesin asnjë faqe interneti ose personin që operon atë faqe dhe nuk përbëjnë asnjë garanci për informacionin e përfshirë në uebsajtin e lidhur.
9.16. Anëtari që shkel një ose më shumë nga nenet e listuara në këtë kontratë do të jetë personalisht dhe penalisht përgjegjës për këtë shkelje dhe do ta mbajë SHITESIN të lirë nga pasojat ligjore dhe penale të këtyre shkeljeve. Për më tepër; Në rast se incidenti referohet në fushën ligjore për shkak të kësaj shkeljeje, SHITETRI rezervon të drejtën të kërkojë dëmshpërblim ndaj anëtarit për shkak të mosrespektimit të marrëveshjes së anëtarësimit.
10. E DREJTA E TERHEQJES

10.1. BLERËS; Në rast se kontrata në distancë lidhet me shitjen e mallrave, vetë produktit ose personi/organizata në adresën e treguar, brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve nga data e dorëzimit, me kusht që të njoftojë SHITESIN, ai mund të të përdorë të drejtën e tij për t'u tërhequr nga kontrata duke refuzuar mallrat pa marrë asnjë përgjegjësi ligjore ose penale dhe pa dhënë asnjë arsye. Në kontratat në distancë që lidhen me ofrimin e shërbimeve, kjo periudhë fillon nga data e nënshkrimit të kontratës. Para skadimit të së drejtës së tërheqjes, e drejta e tërheqjes nuk mund të ushtrohet në kontratat e shërbimit ku kryerja e shërbimit ka filluar me miratimin e konsumatorit. Kostot që rrjedhin nga përdorimi i të drejtës së tërheqjes i përkasin SHITESIT. Me pranimin e kësaj kontrate, BLErësi pranon paraprakisht se është informuar për të drejtën e tërheqjes.
10.2. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, shitësi duhet të njoftohet me shkrim me postë rekomande, faks ose e-mail brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve dhe produkti nuk është përdorur në kuadrin e dispozitave të "Produkteve për të cilat e drejta e Tërheqjes nuk mund të ushtrohet” e rregulluar në këtë kontratë. Nëse kjo e drejtë ushtrohet,
a) Faturën e produktit të dorëzuar personit të tretë ose BLErësit, (nëse fatura e produktit që do të kthehet është e korporatës, ajo duhet të dërgohet me faturën e kthimit të lëshuar nga institucioni gjatë kthimit. Porosi kthehet faturat e të cilit janë lëshuar në emër të institucioneve nuk mund të plotësohet nëse nuk lëshohet Faturë KTHIMI.)
b) Formulari i kthimit,
c) Produktet që do të kthehen duhet të dorëzohen të plota dhe të padëmtuara, së bashku me kutinë, paketimin dhe aksesorët standardë, nëse ka.
d) SHITETRI është i detyruar t'i kthejë blerësit çmimin total dhe dokumentet që e vendosin BLErësin në borxh jo më vonë se 10 ditë nga marrja e njoftimit për tërheqje dhe t'i kthejë mallrat brenda 20 ditëve.
e) Nëse vlera e mallit zvogëlohet për shkak të fajit të BLErësit ose nëse kthimi bëhet i pamundur, BLErësi është i detyruar të kompensojë dëmet e shitësit në masën e fajit të blerësit. Megjithatë, blerësi nuk mban përgjegjësi për ndryshimet dhe përkeqësimet që ndodhin për shkak të përdorimit të duhur të mallrave ose produkteve brenda periudhës së të drejtës së tërheqjes.
f) Në rast se bie nën shumën e kufirit të fushatës të vendosur nga SHITETRI për shkak të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, shuma e zbritjes e përdorur brenda fushës së fushatës anulohet.
11. PRODUKTET QË NUK MUND TË PËRDOREN ME TË DREJTËN E TËRHEQJES

Të brendshme, rroba banje dhe funde për bikini, materiale make-up, produkte njëpërdorimshe, mallra që rrezikojnë të prishen shpejt ose që kanë gjasa të skadojnë, të cilat përgatiten në përputhje me kërkesën e BLERSIT ose nevojat qartësisht personale dhe nuk janë të përshtatshme për kthim, i dorëzohen BLERËSIT Produktet që nuk janë të përshtatshme për kthim për sa i përket shëndetit dhe higjienës nëse ambalazhi hapet nga BLErësi pas dorëzimit, produktet që janë të përziera me produkte të tjera pas dorëzimit dhe nuk mund të ndahen për shkak të natyrës së tyre, mallrat që lidhen me te periodikët si gazetat dhe revistat, përveç atyre të parashikuara sipas marrëveshjes së abonimit, Performanca e menjëhershme në mjedis elektronik Sipas rregullores, nuk është e mundur t'i kthehen konsumatorit shërbimet e ofruara ose mallrat e paprekshme të dorëzuara menjëherë, dhe regjistrimet audio ose video. , libra, përmbajtje dixhitale, programe softuerike, pajisje për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave, materiale harxhuese kompjuterike, nëse paketa është hapur nga BLErësi. . Gjithashtu, para skadimit të së drejtës së tërheqjes, nuk është e mundur të ushtrohet e drejta e tërheqjes për shërbimet që janë nisur me miratimin e konsumatorit, në përputhje me Rregulloren.
Për të kthyer produkte kozmetike dhe të kujdesit personal, produkte të brendshme, rroba banje, bikini, libra, softuer dhe programe të riprodhueshme, DVD, VCD, CD dhe kaseta dhe materiale harxhuese (toner, fishek, fjongo, etj.), paketimet e tyre janë të pahapura, të paprovuara, të paprekura dhe duhet të jenë të papërdorura.
 
12. RASTI I PASOJAVE TË SHTYRA DHE JURIDIKE

Blerësi kryen transaksionet e pagesës me kartë krediti.
Mbajtësi i kartës pranon, deklaron dhe merr përsipër se do të paguajë interes dhe do të jetë përgjegjës ndaj bankës në kuadrin e marrëveshjes së kartës së kreditit ndërmjet tij dhe bankës, në rast mospagimi. Në këtë rast, banka përkatëse mund të ndërmarrë veprime ligjore; mund të kërkojë shpenzimet dhe tarifat e avokatit që do të lindin nga blerësi dhe në çdo rast, nëse BLErësi dështon për shkak të borxhit të tij, BLErësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se do të paguajë dëmin dhe humbjen e pësuar nga shitësi për shkak të vonesës së performancës. të borxhit.
13. GJYKATA KOMPETENTE

Ankesat dhe kundërshtimet për mosmarrëveshjet që rrjedhin nga kjo kontratë do të bëhen në gjykatën e konsumatorit në vendbanimin e konsumatorit ose ku është kryer transaksioni konsumator, brenda kufijve të përcaktuar më poshtë.
Kjo Marrëveshje është bërë për qëllime komerciale.
14. EFEKTIVITETI

Kur BLErësi kryen pagesën për porosinë e vendosur në Faqe, konsiderohet se ka pranuar të gjitha kushtet e kësaj kontrate. SHITESI eshte i detyruar te beje aranzhimet e nevojshme softuerike per te marre konfirmimin qe kjo kontrate eshte lexuar dhe pranuar nga BLERESI ne sajt perpara se te permbushet porosia.
SHITES:
BLERËSI:
DATA: