Albanian Arabic Bulgarian Bosanski English German Hrvatski 한국인 македонски Srpski Turkish

Dorëzimi dhe Kthimi

Kushtet e dorëzimit dhe kthimit


E PËRGJITHSHME:

 
1. Nëse bëni një porosi në mënyrë elektronike nëpërmjet faqes së internetit që po përdorni, ju konsiderohet se keni pranuar formularin e informacionit paraprak dhe kontratën e shitjes në distancë që ju është paraqitur.
2. Blerësit i nënshtrohen dispozitave të ligjit nr. 6502 për mbrojtjen e konsumatorit dhe Rregullores për kontratat në distancë (RG: 27.11.2014/29188) dhe ligjeve të tjera në fuqi në lidhje me shitjen dhe dorëzimin e produktit që ata kanë blerë. . 3. Tarifat e transportit, të cilat janë kostoja e transportit të produktit, do të paguhen nga blerësit.
4. Çdo produkt i blerë i dorëzohet personit dhe/ose organizatës në adresën e treguar nga blerësi, me kusht që të mos kalojë afatin ligjor prej 30 ditësh. Nëse produkti nuk dorëzohet brenda kësaj periudhe, Blerësit mund ta ndërpresin kontratën.
5. Produkti i blerë duhet të dorëzohet i plotë dhe në përputhje me kualifikimet e përcaktuara në porosi dhe me dokumente të tilla si certifikata e garancisë, manuali i përdorimit, nëse ka.
6. Nëse shitja e produktit të blerë bëhet e pamundur, shitësi duhet të njoftojë me shkrim blerësin brenda 3 ditëve nga dita për këtë situatë. Çmimi total duhet t'i kthehet blerësit brenda 14 ditëve.
 
NËSE PRODUKTI I BLERE NUK PAGUHET:

 
7. Nëse Blerësi nuk paguan çmimin e produktit të blerë ose e anulon atë në të dhënat bankare, detyrimi i Shitësit për të dorëzuar produktin përfundon.
 
BLERJA E BËRË ME PËRDORIM TË PAAUTORIZUAR TË KARTESËS SË KREDITËS:

 
8. Pas dorëzimit të produktit, nëse konstatohet se karta e kreditit të cilës i ka paguar blerësi është përdorur në mënyrë të padrejtë nga persona të paautorizuar dhe çmimi i produktit të shitur nuk i paguhet shitësit nga banka ose institucioni financiar përkatës, Blerësi do t'i paguajë shitësit koston e transportit të produktit që i nënshtrohet kontratës brenda 3 ditëve dhe duhet t'i kthehet shitësit.
 
NËSE PRODUKTI NUK MUND TË DORËZOHET BRENDA KOHËS PËR ARSYE TË PAPRAKTUARA:

 
9. Nëse ndodh një forcë madhore që Shitësi nuk mund ta parashikojë dhe produkti nuk mund të dorëzohet në kohë, Blerësi njoftohet. Blerësi mund të kërkojë anulimin e porosisë, zëvendësimin e produktit me një produkt të ngjashëm ose vonesën e dorëzimit derisa të hiqet pengesa. Nëse blerësi anulon porosinë; Nëse ai e ka bërë pagesën me para, kjo tarifë do t'i paguhet me para në dorë brenda 14 ditëve nga data e anulimit. Nëse blerësi ka bërë pagesën me kartë krediti dhe e anulon atë, çmimi i produktit do t'i kthehet bankës brenda 14 ditëve nga ky anulim, por është e mundur që banka ta transferojë atë në llogarinë e blerësit brenda 2-3 javësh.
 
DETYRIMI I BLERËSIT TË KONTROLLON PRODUKTIN:

 
10. Blerësi do të inspektojë mallrat/shërbimet e kontraktuara përpara se t'i marrë ato; ambalazh i thyer, i thyer, i grisur etj. mallrat/shërbimet e dëmtuara dhe me defekt nuk do të merren nga kompania e ngarkesave. Mallrat/shërbimet e marra do të konsiderohen të padëmtuara dhe të paprekura. Blerësi duhet të mbrojë me kujdes mallrat/shërbimet pas dorëzimit. Nëse do të përdoret e drejta e tërheqjes, mallrat/shërbimet nuk duhet të përdoren. Fatura duhet të kthehet së bashku me produktin.
 
E DREJTA E TERHEQJES:

 
11. BLERËS; Brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve nga data e dorëzimit të produktit të blerë tek ai ose tek personi/organizata në adresën e treguar, ai mund të përdorë të drejtën e tij për t'u tërhequr nga kontrata duke refuzuar mallrat pa marrë asnjë përgjegjësi ligjore ose penale dhe pa dhënë asnjë arsye, me kusht që ai të njoftojë SHITESIN nëpërmjet informacionit të kontaktit më poshtë.
 
12. TË DREJTAT E KONTAKTIT PËR NJOFTIM PËR TË DREJTËN E TËRHEQJES SË SHITESIT:
KOMPANIA

Emri i Kompanisë: Ftoni Shop
Adresa: Rruga Madeleine Albright 16, Gjilan / Kosovë
Email: sales@webozel.net
Tel: +383 49347381
 
KOHËZGJATJA E SË DREJTËS SË TËRHEQJES:

13. Nëse blerësi ka blerë një shërbim, ky afat 14-ditor fillon nga data e nënshkrimit të kontratës. Para skadimit të së drejtës së tërheqjes, e drejta e tërheqjes nuk mund të ushtrohet në kontratat e shërbimit ku kryerja e shërbimit ka filluar me miratimin e konsumatorit.
14. Kostot që rrjedhin nga përdorimi i të drejtës së tërheqjes i përkasin SHITESIT.
15. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, shitësi duhet të njoftohet me shkrim me postë rekomande, faks ose e-mail brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve dhe produkti nuk duhet të përdoret brenda kuadrit të dispozitave të "Produkteve për të cilat nuk mund të ushtrohet e drejta e Tërheqjes” e rregulluar në këtë kontratë.
 
PËRDORIMI I TË DREJTËS SË TËRHEQJES:

 
16.3. Fatura e produktit i dorëzuar personit ose BLErësit, (nëse fatura e produktit që do të kthehet është e korporatës, ajo duhet të dërgohet me faturën e kthimit të lëshuar nga institucioni gjatë kthimit të tij. Porosi kthen faturat e të cilit lëshohen në emër e institucioneve nuk mund të plotësohet nëse nuk lëshohet Faturë KTHIMI.)
17. Formulari i kthimit, Produktet që do të kthehen duhet të dorëzohen të plota dhe të padëmtuara, së bashku me kutinë, paketimin dhe aksesorët standardë, nëse ka.
 
KUSHTET E KTHIMIT:

 
18. SHITETRI është i detyruar t'i kthejë blerësit çmimin total dhe dokumentet që e vënë në borxh BLErësin më së voni brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit për tërheqje dhe të kthejë mallin brenda 20 ditëve.
19. Nëse vlera e mallit zvogëlohet për faj të BLErësit ose nëse kthimi bëhet i pamundur, BLErësi është i detyruar të kompensojë dëmin e shitësit në masën e defektit. Por mos u dorëzo blerësi nuk mban përgjegjësi për ndryshimet dhe përkeqësimet që ndodhin për shkak të përdorimit të duhur të mallrave ose produkteve brenda periudhës së së drejtës.
20. Në rast se bie nën shumën e limitit të fushatës të vendosur nga SHITETRI për shkak të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, shuma e zbritjes e përdorur brenda fushës së fushatës anulohet.
 
PRODUKTET QË NUK MUND TË PËRDOREN ME TË DREJTËN E TËRHEQJES:

 
21. Asnjë nga produktet fizike nuk do të pranohet si kthim.
22. Faqja e internetit, softueri dhe çdo shërbim që kërkon kodim nuk do të pranohen si kthime.
 
STATUSI I PASKUT DHE PASOJAT JURIDIKE

 
23. Blerësi pranon, deklaron dhe merr përsipër se do të paguajë interes dhe do të jetë përgjegjës ndaj bankës në kuadrin e marrëveshjes së kartës së kreditit ndërmjet bankës mbajtëse të kartës dhe bankës në rast mospagimi në rastin e kryerjes së transaksioneve të pagesës me një kredi. kartelë. Në këtë rast, banka përkatëse mund të ndërmarrë veprime ligjore; mund të kërkojë shpenzimet dhe tarifat e avokatit që do të lindin nga BLERËSI, dhe në çdo rast, në rast se BLERËSI dështon për shkak të borxhit të tij, BLErësi pranon që ai do të paguajë dëmin dhe humbjen e pësuar nga shitësi për shkak të performancës së vonuar të borxhit.
 
PAGESA DHE DERGIMI

 
24. Ju mund të bëni një transfertë bankare ose EFT (Transfertë Elektronike të Fondeve) në cilëndo prej llogarive tona bankare (TL) në faqe.
25. Me kartat tuaja të kreditit në faqen tonë, ju mund të përfitoni nga mundësitë e pagesës së vetme në internet ose kësteve online për të gjitha llojet e kartave të kreditit. Në pagesat tuaja online, shuma do të tërhiqet nga karta juaj e kreditit në fund të porosisë tuaj.